“10. ULUSLARARASI PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI YARIŞMASI”  KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve KORUNMASINA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ 

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10 uncu maddesi uyarınca ve KVKK kapsamında veri sorumlusu olan Nisan’da Adana’da Turizm Kültür Sanat Vakfı (“Vakıf”) tarafından, 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı Yarışması (“Yarışma”) katılımcılarına ait kişisel veriler hususunda bilgilendirme yapmak amacıyla hazırlanmıştır. KVKK uyarınca veri sorumlusu sıfatını haiz Vakıf’ın merkez adresi Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Mimar Semih Rüstem İş Merkezi A Blok No:18 İç Kapı No: 801 Seyhan Adana” dır. İlgili kişiler ve/ya onları temsile yetkili veliler, Aydınlatma Metni’ni okuduklarını kabul ve beyan ederler. 

yarisma.nisandaadanada.com sitesine girilerek yarışmaya başvuru yapılmak ve site üzerinden veya elden iletilen başvuru dosyaları suretiyle yarışmacılara ait Ad – Soyad, T.C. Kimlik numarası, telefon numarası, adresi, e-posta adresi, gönderdiğiniz mail içerikleri, gerçekleştirilen iletişim içeriği ile kullandığınız cihaz bilgisi ve IP verileriniz ve yarışmanın gerçekleştirilmesine ilişkin alınması gereken sair kişisel veriler 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı Yarışması kapsamında Yarışma başvurunuzun değerlendirilmesi ve Yarışma’ya kaydınızın gerçekleştirilmesi;  Yarışma süreçleri ile ilgili gelişmeleri ve duyuruları paylaşmak, derece elde edilmesi halinde ödül süreçlerinin yürütülmesini sağlamak amacıyla işlenmektedir. 

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’da öngörüldüğü üzere; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işleme, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenecektir. 

Yarışmacılar işbu Aydınlatma Metni ve onay formunun kişisel verilerinin başvuru yapmak suretiyle düzenlenmekte olan yarışmaya ait şartname çerçevesinde işlenmesine, saklanması ve aktarılmasına açıkça rıza göstermektedirler. 

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5.maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olmasına” hukuki sebebine dayanarak 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı Yarışması ile ilgili Vakıf’a ait web sitesi üzerinden yapılan başvuru ve sonrasında online olarak veya fiziken iletilen ayrıntıları Yarışma Şartnamesinde yer alan kişisel veriler tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmektedir. 

Kişisel Verilerin Aktarımı: Yarışmacılara ait kişisel veriler, Vakfın Yarışmanın organize edilmesi amacıyla işbirliği içerisinde olduğu üçüncü kişi ve kurumlar ile paylaşılmaktadır. 

İlgili Kişilerin Hakları ve Veri Sorumlusuna Başvuru: Yarışma katılımcıları; KVKK’nın 11 inci maddesinde düzenlenen haklarını, KVKK’nın 13 üncü maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde Vakıf’a başvurmak suretiyle kullanabilir. KVKK’nın 13 üncü maddesi uyarınca yapılacak yazılı başvurular Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Mimar Semih Rüstem İş Merkezi A Blok No:18 İç Kapı No: 801 Seyhan Adana" adresine iletilmelidir.